შეადარეთ ერთმანეთს და ისესხეთ საუკეთესოსგან

ბანკის დასახელება წლიური % ეფექტური წლიური % სესხის მოცულობა სესხის ვადა მინ. ასაკი სესხის ვალუტა სესხის აღება
11,50% -დან
15,10% -დან
500-80 000 ლარამდე
1-120 თვემდე
20 წელი
ლარი
განაცხადის შეტანა
ბანკის დასახელება წლიური % ეფექტური წლიური % სესხის მოცულობა სესხის ვადა მინ. ასაკი სესხის ვალუტა სესხის აღება
ინდივიდუალური
ინდივიდუალური
3000-30 000 $-მდე
60 თვემდე
21 წელი
ლარი/აშშ/ევრო
განაცხადის შეტანა

FACEBOOK დისკუსია:


სამამომხმარებლო სესხებს გასცემენ საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული ფინანსური, საკრედიტო ინსტიტუტები. ასეთებია ბანკები და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები. მათ ლიცენზირებას და მონიტორინგს უწევს საქართველოს ეროვნული ბანკი. სესხის ხელშეკრულებით ურთიერთობის მონაწილეებად გვევლინება გამსესხებელი-ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც გასცემს თანხას და მსესხებელი, პირი, რომელიც თანახმაა გამსესხებლის პირობებზე და იღებს მისგან თანხას. სამომხმარებლო სესხის ხელშეკრულება იდება იურიდიულ პირებსა და ფიზიკურ პირებს შორის. კერძოდ, ბანკები ან თუნდაც მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები ონლაინ და სატელევიზიო რეკლამებით იწვნენ მოსახლეობის ფართო წრეებს სესხის მისაღებად (ოფერტი). ფიზიკური პირები მიდიან სესხის ასაღებად ადგილზე და სტანდარტული პროცედურით დებენ ხელშეკრულებას ან ონლაინ სერვისით სარგებლობენ, აცხადებენ თანხმობას (აქცეპტი) სესხის ხელშეკრულებაზე და იღებენ თანხას. სესხის ხელშეკრულებით პირი გასცემს თანხას, იმ პირობით, რომ იგი მიიღებს გაცემულ თანხას თავისი პროცენტით. სამომხმარებლო სესხით სარგებლობისას ხშირია შემთხვევები როდესაც მსესხებელი დროზე ადრე ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებას, ასეთ დროს იგი ვალდებულებია გადაიხადოს პირგასამტეხლო, რომელიც გათვალისწინებულია ხელშეკრულებით. სამომხმარებლო სესხის გაცემისას საგულისხმოა კარგად გავეცნოთ მის პირობებს და მხოლოდ ჩვენი უფლებებისა და მოვალეობების შეცნობის შემდეგ დავთანხმდეთ სესხის მიღებას რათა ჯეროვნად შევასრულოთ სამომხმარებლო სესხის ხელშეკრულების მოთხოვნები. ამავდროულად სამომხმარებლო სესხის უზრუნველყოფა დამოკიდებულია სესხის გაცემის რაოდენობაზე, მაგალითად ძირითადად მიკრო საფინანსო ორგანიზაციები გაიცემიან მინიმუმი თანხის 1000 ლარის ოდენობას, ხოლო სტანდარტულად არ შეიზღუდებიან, რადგან ლიმიტი დაწესებულია ინდივიდუალურად. სესხის ვადის პირობები საკმაოდ ოპტიმალურია და მორგებულია კლიენტის სურვილებზე, რადგან მაქსიმალური დროის მონაკვეთი შეადგენს 120 თვეს და ამ ყველა დანახარჯს , მხოლოდ და მხოლოდ, ემატება წლიური საპროცენტი გაკანაკვეთი 9.23%, უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ამ შემთხვევაში სუაბრი მაქ ეროვნულ ვალუტაზე, ლარზე, რადგან სრულიად განსხვავებული პირობებია მოცემულ საერთაშორისო ვაულტებზე, როგორებიცაა ევრო და დოლარი, ამიტომაც მეტი ინფორმაციის მისაღებად აუცილებლად ეწვიეთ ონლაინ სესხის გამცემ ორგანიზაციას და გაესაუბრეთ ადმინსტრაციას.